x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Dienstag, 23. Juli 2019 14:15
Guildtabard
Immortales
EU-Baelgun • 0

class 1 Todesritter

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Achirless Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Alyona Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arrághon Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Banshèé Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Blutdúrster Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Chigurh Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dalras Anwärter 0 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dehkah Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Djibril Veteran 104 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doominor Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dreadangel Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Elisane Veteran 110 Char-Icon paralyzed chaos  0 Char-Icon paralyzed chaos  0
Fiannon Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Freyà Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Geofisur Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ghøstemane Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Glorech Veteran 60 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Helldwarf Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kasad Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lexuna Veteran 87 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lipelle Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lysistrata Veteran 58 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Merlinja Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mitgift Raidmitglied 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Morcanus Veteran 107 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Muffilla Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Naganó Veteran 87 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nexarius Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Neîll Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nigget Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Plüschpower Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Quecky Raidmitglied 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Rathos Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rylie Raidmitglied 120 Char-Icon Recovered  0 Char-Icon Recovered  0
Rûmølt Veteran 110 Char-Icon DejaVu  0 Char-Icon DejaVu  0
Silestos Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Therdek Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thevil Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Turkishh Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vìvyen Veteran 104 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Zuúl Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
profesorsnap Veteran 110 Char-Icon auf Sturm und Trank  0 Char-Icon auf Sturm und Trank  0
Êlmuerto Veteran 65 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 43 Einträge gefunden


class 2 Druide

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Abuze Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Aljena Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arcimbold Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bigfix Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Blackmore Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bornim Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bêastman Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Chiarà Veteran 61 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dexterone Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doominator Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Drania Veteran 96 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Droideka Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Druidâ Veteran 43 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Eisblvme Veteran 87 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Elìana Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Erokese Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Faeleth Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Freylis Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Frêyá Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Glitzerregen Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Glorach Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jâsminâ Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Khán Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kirená Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kjani Offizier 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lamera Veteran 91 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Largen Veteran 60 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lomec Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lysithia Veteran 88 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maaka Veteran 110 Char-Icon The good old boys  0 Char-Icon The good old boys  0
Maîntank Veteran 46 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maîntânk Veteran 61 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mcgonagoll Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Miraculus Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Moathrum Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mortischà Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mypha Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nafrayu Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Phlogiston Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Plüschelchen Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Prinzkayone Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Reik Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rephya Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rumpeldi Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sebchu Veteran 110 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Sectumserpra Raidmitglied 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Skayjan Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Skynoxor Anwärter 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Stelliya Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sylèr Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sôbâ Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Talimah Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Talmond Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Taraehl Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thaomir Veteran 102 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Timerion Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vikralunis Veteran 95 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Whisperleaf Veteran 50 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Whâtever Veteran 87 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ámírá Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 60 Einträge gefunden


class 3 Jäger

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Acenes Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Allotria Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Artémis Veteran 30 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Askaníos Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Assimilate Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Bacina Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Blackmuffín Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bruneor Veteran 110 Char-Icon Heroes of Silence  0 Char-Icon Heroes of Silence  0
Casifix Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Caygel Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cynâria Veteran 100 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Diboria Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dogbux Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Echó Veteran 41 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Entê Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Excesz Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gallie Veteran 14 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gromorok Veteran 8 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Herbeard Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jóreg Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Karatessa Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kasamia Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kriwi Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Laena Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lancelef Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lexura Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lisalisa Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Luckyslevin Veteran 109 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lukah Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Meiren Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Merovinger Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mushishi Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nachtreiser Veteran 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Nastasja Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ohlara Anwärter 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Ohlara Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ondoher Veteran 94 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Palbala Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rakszan Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ralf Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rìse Veteran 86 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Schráube Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Secrom Anwärter 120 Char-Icon Flying Dutchman  0 Char-Icon Flying Dutchman  0
Serâ Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shanita Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sharissa Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Silentplex Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sinahra Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Steilomatik Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Stárlight Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Swoosh Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Torgil Veteran 72 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Viria Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Wolfsauge Veteran 107 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Àntrax Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Âttilâ Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 56 Einträge gefunden


class 4 Magier

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Amatêrasu Veteran 3 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Aphrødite Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Aragono Anwärter 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Arriana Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Blondi Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bluebabe Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bollinger Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bomberh Veteran 103 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Brøck Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cariunz Veteran 15 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Decker Veteran 41 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fritzib Veteran 96 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Frostmina Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fröstli Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hangwood Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hawkeeye Veteran 57 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hawkeyee Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Helosid Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Icepaw Veteran 30 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Iseabail Veteran 93 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Keyllan Veteran 81 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kiadi Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Krivi Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Malle Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Marypoppinz Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Megalon Veteran 86 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Meraluna Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Muskatnuss Veteran 30 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nyrenthia Veteran 34 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nysra Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Onicoy Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pisidiin Veteran 72 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Placeholder Veteran 10 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ròy Veteran 39 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sardas Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Saychin Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sheenagrimm Veteran 65 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Show Veteran 110 Char-Icon Set Sail for Fail  0 Char-Icon Set Sail for Fail  0
Souna Veteran 13 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Surally Veteran 62 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sìegfried Veteran 40 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tozilizuma Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vargóth Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Walishine Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Weltunter Veteran 71 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Xai Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ârrâghon Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 47 Einträge gefunden


class 5 Paladin

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Alexta Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Allira Veteran 87 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Andurias Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Antigonie Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Argofixia Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Astri Veteran 110 Char-Icon Dark Knights  0 Char-Icon Dark Knights  0
Balord Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bonifatîus Veteran 4 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bonífatius Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bubbel Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Chârk Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dajus Veteran 105 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Evevre Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Faram Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fionn Veteran 110 Char-Icon Set Sail for Fail  0 Char-Icon Set Sail for Fail  0
Fluchti Anwärter 120 Char-Icon immortales  0 Char-Icon immortales  0
Grannus Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Haiyatzu Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Intamin Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Islingr Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jêspêr Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kimahrj Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ladyanira Veteran 91 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Leto Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lunamir Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Markusb Veteran 88 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mashgar Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Michi Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mishâ Veteran 25 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Monarienne Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Natalina Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nightawien Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Olaara Veteran 3 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pìt Raidleiter 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rosesister Veteran 107 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ruhestein Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ròcký Raidmitglied 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sardaukâr Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sarolin Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Serahades Veteran 105 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Slamxd Veteran 40 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Spooke Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Stéal Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sâerdna Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Thorondir Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thunaer Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thyalea Veteran 42 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tríck Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tûngdil Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Wewantyou Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Wälkin Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Xenøvia Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Yishana Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Zaphina Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Êinherjar Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 55 Einträge gefunden


class 6 Priester

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aduriela Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Anabela Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Angelofhope Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Argoment Veteran 1 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arraghonia Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Crael Veteran 93 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Daissenom Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Damarís Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doc Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Eddwin Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Enté Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Epônâ Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Faran Gildenmeister 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Farodina Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gruselnix Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gûndâlph Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hachiman Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Healanom Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Holypapa Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hâwk Veteran 71 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jitro Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Klauskinski Veteran 86 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kurass Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kymahrj Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kymsaliah Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Littledoc Veteran 2 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lorvorc Raidmitglied 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Malukahuna Veteran 20 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Marax Raidmitglied 120 Char-Icon Heroes of Silence  0 Char-Icon Heroes of Silence  0
Maráx Raidmitglied 102 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Miikka Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Miraculíx Veteran 62 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Morreu Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Morti Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Myrídan Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Neunelfer Veteran 103 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Niihauu Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Omarosa Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Performer Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rahmouna Veteran 105 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Robbylein Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Samm Anwärter 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Sanitarium Veteran 86 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sheyanne Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sylith Veteran 63 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tabata Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Taladan Veteran 75 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thiandra Veteran 102 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Timoron Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
kenéen Anwärter 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 50 Einträge gefunden


class 7 Schurke

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aggior Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Alric Veteran 42 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Andariell Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arnastan Veteran 77 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arraghôn Veteran 65 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Assmodina Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bastlfix Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bjoerk Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cpu Veteran 103 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dael Veteran 110 Char-Icon Set Sail for Fail  0 Char-Icon Set Sail for Fail  0
Darth Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Docmog Veteran 1 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Eddi Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fandrul Veteran 75 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fatninja Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Glorantis Veteran 30 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Goldenkill Veteran 31 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gámbît Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hitt Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Icubforucme Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kehlia Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lishan Veteran 104 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lulü Veteran 41 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mardrass Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mardrâss Veteran 110 Char-Icon Bellum Æternum  0 Char-Icon Bellum Æternum  0
MayforB1FEBB Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mayforrest Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Minias Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Noggs Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nykah Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nócturn Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pisidion Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pît Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rùtger Veteran 86 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sharìna Anwärter 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Traja Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tweezy Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vanzin Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Wuschunnweg Veteran 110 Char-Icon Fenghuang  0 Char-Icon Fenghuang  0
Wyrdana Veteran 82 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Yîmo Veteran 71 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Zerkran Raidmitglied 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
... 42 Einträge gefunden


class 8 Schamane

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Arenei Veteran 83 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arraghon Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Asåjj Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Atrianá Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Coolissya Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cøcønut Veteran 102 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Daranea Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dariesja Veteran 104 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ddosserino Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doomsham Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dîtî Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Elêktrâ Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Frítte Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Früchtchen Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gêry Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Horný Veteran 62 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Igfix Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jarila Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jubelina Anwärter 0 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Keintank Veteran 94 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kiniti Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kojira Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lavanya Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lìnglìng Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maark Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Malas Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Meneldor Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mundo Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Múse Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nakitama Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Rhevy Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rookburgh Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sahades Veteran 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Schamandra Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sevnight Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shaylah Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Skayjin Veteran 88 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Spàrks Veteran 83 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Stoffî Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Talísa Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tasja Veteran 93 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thisrockz Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Xtremruléz Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
gêry Veteran 110 Char-Icon Lunatics  0 Char-Icon Lunatics  0
... 44 Einträge gefunden


class 9 Hexenmeister

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aceraspire Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Aljandra Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Anastasja Veteran 83 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Anira Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Aurorra Raidmitglied 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cursis Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Cyriandil Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doominia Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dárkmóón Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dârkmoon Veteran 103 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dêstiny Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Erlendur Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gnock Veteran 110 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Golitaris Veteran 94 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Gudoran Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Heiser Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kríwí Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lamaschtu Veteran 53 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lexouna Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Leândra Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Loveone Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lukano Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Macca Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Melián Veteran 12 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nightblôôd Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nischia Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nosferatú Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Obscuria Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Orroz Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pharamand Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pharamond Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rosenblatt Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Scarled Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shipoopí Veteran 61 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Silberlocke Veteran 24 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Spearow Veteran 110 Char-Icon Twelve Inches Unbuffed  0 Char-Icon Twelve Inches Unbuffed  0
Tabifixia Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tacian Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tublagor Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Târon Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vârgó Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Wuhsa Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Zordone Veteran 91 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 43 Einträge gefunden


class 10 Krieger

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aelros Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Alexander Veteran 110 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Algalor Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arganthos Veteran 62 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Argomon Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ashrak Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Boéndál Veteran 62 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bêhemoth Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Bòendál Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Chinzsore Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Clarky Veteran 120 Char-Icon immortales  0 Char-Icon immortales  0
Donnerfuss Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Elfenlied Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Goransson Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Grasdackel Veteran 20 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hanzimluck Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Jumpie Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Karim Veteran 120 Char-Icon Ynn Curondai  0 Char-Icon Ynn Curondai  0
Karlovacko Veteran 7 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kírítô Veteran 1 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maíntank Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Morsiuncula Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Morthagg Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mwwd Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mákalex Veteran 112 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Nuine Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Painwôlf Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Parabarambl Veteran 84 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Plokoon Veteran 40 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ragathiel Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Serahadês Veteran 109 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shelana Veteran 89 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shâmbhâlâ Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Soulace Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Steroid Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tankudin Veteran 8 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thaolosa Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thrillér Veteran 52 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tjalf Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Togx Veteran 105 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Trimmlie Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tronic Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tudolff Veteran 1 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tutnixx Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tyriêlle Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vérsàl Anwärter 120 Char-Icon Asterios  0 Char-Icon Asterios  0
Webdragon Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Zweiherjar Veteran 91 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Àuron Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Ârraghon Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Åragorn Veteran 97 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Êureko Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 52 Einträge gefunden


class 11 Mönch

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aikoy Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Alainâ Veteran 91 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arkoy Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Arìì Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Atira Veteran 43 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Cecia Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Chenglei Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Darkpandera Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Doommonk Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Entala Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Falîn Raidmitglied 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fronttier Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Fêllknäuel Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Havàld Veteran 110 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Havàld Veteran 110 Char-Icon Vermächtnis von Arathor  0 Char-Icon Vermächtnis von Arathor  0
Koshiro Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kungfuzios Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Kunglai Veteran 92 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lilbella Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lomeg Veteran 30 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Luntaya Veteran 80 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maintânk Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Makô Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Mitte Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Nebelnorbert Veteran 110 Char-Icon The Powerpuff Girls  0 Char-Icon The Powerpuff Girls  0
Nelka Veteran 85 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pastorian Veteran 110 Char-Icon The good old boys  0 Char-Icon The good old boys  0
Powe Veteran 110 Char-Icon CONVICTED  0 Char-Icon CONVICTED  0
Puschisushi Veteran 88 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Pîmma Offizier 120 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Rosestanteli Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sanyî Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Seene Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sheldina Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sinthaqt Veteran 41 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Snowwhîte Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sponnie Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sórake Veteran 36 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Tensay Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Thorgred Veteran 32 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Yokoonoo Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Àrràghon Veteran 90 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 42 Einträge gefunden


class 12 Dämonenjäger

Name Rang Level Gilde Erfolgspunkte Gilde Erfolgspunkte
Aniesja Veteran 107 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Anisê Veteran 110 Char-Icon Getto GmbH  0 Char-Icon Getto GmbH  0
Arraghòn Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Asylla Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Crýoz Raidmitglied 110 Char-Icon End Game  0 Char-Icon End Game  0
Dehune Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dicio Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Dêmonlord Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Faceman Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Grimmore Veteran 120 Char-Icon DrawnTogether  0 Char-Icon DrawnTogether  0
Griwi Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Hellmanl Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Illidhumania Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Koul Veteran 106 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lanciana Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Lomèc Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Luarina Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Manapi Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Maìntank Veteran 103 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Miio Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Schmieds Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Schmiedz Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Scitec Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Shaik Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Séctima Veteran 101 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Sùrì Raidmitglied 120 Char-Icon  0 Char-Icon  0
Tilani Veteran 102 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Valeerá Raidmitglied 110 Char-Icon Defenders of Draenor  0 Char-Icon Defenders of Draenor  0
Vargotha Veteran 98 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Vormak Veteran 110 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
Yersínia Veteran 100 Char-Icon Immortales  0 Char-Icon Immortales  0
... 31 Einträge gefunden 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen